• Veel verschillende soorten buis voor uiteenlopende toepassingen.

Website disclaimer

DISCLAIMER

Deze website is slechts bedoeld om algemene informatie te verstrekken over Merinox B.V. (nader: Merinox) en haar producten en slechts voor persoonlijk gebruik van de bezoeker. Deze informatie is niet bedoeld om technisch advies te verstrekken of instructies te geven over het gebruik van de door Merinox gevoerde producten. Voor specifiek advies of instructies aangaande de producten en diensten van Merinox dient contact op te worden genomen met Merinox.

Merinox besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de aangeboden informatie op deze website. Merinox doet echter geen uitspraken of geeft geen garanties af over de juistheid en/of de volledigheid van deze informatie en merkt op dat deze  achterhaald, aangepast of ingekort kan zijn. Merinox sluit elke aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook – direct of indirect –  als gevolg van of verband houdende met onjuistheden of onvolledigheden van de op deze website aangeboden informatie. Merinox is evenmin aansprakelijk  voor schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het bezoek en het gebruik van deze website, waaronder begrepen schade als gevolg van virussen en andere cybercrime, alsmede de tijdelijke onmogelijkheid om de website te raadplegen.

Voor zover deze website links naar andere websites bevat, is Merinox niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en het functioneren van deze websites, noch voor de privacybescherming op deze sites.

EIGENDOM

Merinox heeft het recht om onaangekondigd informatie op deze website aan te passen, toe te voegen en/of te verwijderen.

Merinox bezit alle intellectuele eigendomsrechten dan wel licenties voor de inhoud van deze website en de downloads. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om (delen van) deze website te wijzigen, over te nemen, openbaar te maken, te vermenigvuldigen of al dan niet tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden. Ook het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen deze website en enige andere internetpagina is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Merinox niet toegestaan.

VERKOOP

Op alle aanbiedingen van Merinox en alle met haar af te sluiten overeenkomsten zijn de algemene verkoopvoorwaarden van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de rechtbank Rotterdam, depotnummer AL 29/2017. Andersluidende algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Download: Algemene verkoopvoorwaarden